Ivm de drukte bij het lab duren de uitslagen iets langer dan verwacht.

Anoniem testen  Geen wachttijden = snel getest

Disclaimer voor https://onedayclinic.nl

Disclaimer voor https://onedayclinic.nl

OnedayclinicFranchise B.V. (Kamer van Koophandel: 67463886), hierna te noemen OneDayClinic, verleent u hierbij toegang tot
https://onedayclinic.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. OneDayClinic behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder
daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

OneDayClinic spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en
aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze
materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van OneDayClinic.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en
typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met OneDayClinic. Gebruikers kunnen zelf inhoud
plaatsen op de Website. OneDayClinic oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over
gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.Voor op
de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan OneDayClinic nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij OneDayClinic en haar bezoekers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van
OneDayClinic, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij
specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.